1. Energetski resursi i održivi razvoj. (integralna energetska politika za održivi razvoj; karakteristike raspoloživih energetskih resursa za rad termo/hidro/vetro i drugih elektrana u narednom periodu; planiranje, racionalno korišćenje i perspektive eksploatacije fosilnih goriva i obnovljivih izvora energije u proizvodnji električne energije u elektranama)
  2. Liberalizacija tržišta i sigurnost snabdevanja električnom energijom, energetska efikasnost i racionalan rad elektrana. (uvođenje i  funkcionisanje deregulisanog tržišta; energetska efikasnost procesa i opreme u čitavom tehnološkom sistemu proizvodnje električne energije u termo/hidro/vetro i drugim elektranama; istraživanje i modeliranje procesa u kotlovskim, turbinskim i drugim postrojenjima termo/hidro/vetro i drugih elektrana; spregnuta proizvodnja toplotne i električne energije; pouzdanost i raspoloživost postrojenja termo/hidro/vetro i drugih elektrana; racionalno korišćenje goriva; optimizacija radnih parametara procesa, opreme, postrojenja i cele elektrane; ekonomično vođenje procesa; racionalizacije i inovacije u procesu proizvodnje; uvođenje sistema kvaliteta)
  3. Problemi produženja radnog veka postrojenja elektrana i uvođenje novih, efikasnijih i ekološki čistijih proizvodnih tehnologija i opreme (strategija i instrumenti za investiranje u nova postrojenja; dijagnostika stanja opreme i preostali radni vek, dijagnostika procesa, planiranje, realizacija i analiza revitalizacionih zahvata, unapređenja na mašinskoj i elektroopremi)
  4. Eksploatacioni problemi termo/hidro/vetro i drugih elektrana (razvoj i primena tehničkih dijagnostičkih metoda i opreme za praćenje i vođenje procesa; unapređenje opreme sa aspekta procesa koji se u njima odvijaju; savremena organizacija proizvodnje, metode i sredstva održavanja opreme).
  5. Ekološki i klimatski aspekti rada svih postrojenja u tehnološkom sistemu proizvodnje električne energije u termo/hidro/vetro i drugim elektranama (ekološki i klimatski aspekti eksploatacije fosilnih goriva i obnovljivih izvora energije za potrebe proizvodnje električne energije u elektranama; metode, tehničko-tehnološka rešenja i oprema za smanjenje emisije SOx, NOx, čestica i CO2 i zagađenja/degradacije vazduha, vodenih tokova i zemljišta pri radu elektrana; iskustva u zaštiti okoline pri radu elektrana).

08.12.2014.

Информација о трибини Друштва термичара Србије

                                                  ДРУШТВО ТЕРМИЧАРА СРБИЈЕУ оквиру сталне трибине има задовољство да...

više

25.11.2014.

Predlog zaključaka okruglog stola Društva termičara Srbije

Poštovani,U prilogu ove vesti pronađite predlog zaključaka sa "Okruglog stola Društva termičara Srbije" održanog 29.oktobra 2014. godine na Zlatiboru u...

više

27.10.2014.

Male promene u programu rada ELEKTRANE 2014

ČETVRTAK / THURSDAY 30.10.2014.PREPODNEVNI PROGRAM / MORNING PROGRAM: PREDAVANJA  po sesijama/ SESSIONS LECTURES Sesija: Eksploatacioni problemi elektrana (paralelni rad - sala će...

više