Poštovane koleginice i kolege,

Društvo termičara Srbije u okviru naučno-stručnog rada na problemima uspešnog rada elektrana, nastavljajući ciklus organizovanja Međunarodnih skupova ELEKTRANE, u saradnji sa JP “Elektroprivreda Srbije” a pod pokroviteljstvom Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine, Ministrarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja, i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, organizuje Međunarodnu Konferenciju ELEKTRANE 2014. Očekuje se da Konferencija ELEKTRANE 2014 okupi istraživače, eksperte, inženjere i zvanične predstavnike nadležnih institucija, i privrednih organizacija, iz zemalja potpisnica i posmatrača Ugovora o Energetskoj zajednici Jugoistočne Evrope (ECSEE Treaty), ali i drugih zemalja sveta, zainteresovanih za razmenu naučno-stručnih informacija i iskustava iz tematike Konferencije koje doprinose implementaciji Ugovora i realizaciji zacrtanog, na Direktivama EU, jedinstvenog slobodnog tržišta električne energije i gasa radi sigurnog i pouzdanog snabdevanja svih potrošača potrebnom energijom na ekonomskim i ekološkim osnovama.

Biće to prilika da se visoki zvanični predstavnici Komesarijat za energetiku i saobraćaj Evropske Unije i Institucija ECSEE, osvrnu na ostvarene rezultate, probleme i buduće aktivnosti vezane za implementaciju Ugovora ECSEE kao i mesto i ulogu elektrana u jedinstvenom otvorenom tržištu električne energije.

Proteklih dvadesetak godina u većini zemalja Jugoistočne Evrope elektrane su radile u vrlo teškim i specifičnim uslovima okruženja zbog poremećenih i ograničenih tržišta kao posledica tranzicionih procesa u privredi i društvu sa velikim socijalnim tenzijama, lokalnih konflikata i ratnih razaranja, finansijske krize. Nametnuti uslovi okruženja i rezultujuće drastično smanjenje finansijskih sredstva za tekuće i investiciono održavanje, kao i teški eksploatacioni uslovi, izazvali su  brojne teškoće i probleme u radu, među kojima se ističu veći kvarovi, oštećenja i neregularan/nepravilan režim rada postrojenja u elektranama. Intenzivan rad postrojenja u takvim uslovima doveo je do smanjenja energetske efikasnosti, pouzdanosti i raspoloživosti kapaciteta, relativnog povećanja zagađenja okoline (zemljišta, vodenih tokova i vazduha) i smanjene efikasnosti rada elektrana.

Tranzicija privrednih sistema zemalja Jugoistočne Evrope ka tržišnim ekonomijama, uvođenje jedinstvenog i slobodnog tržišta  električne energije i gasa, realizacijom Ugovora ECSEE, konsolidacija i transformacija državnih elektroprivrednih preduzeća ka konkurentnim subjektima, nameću poslovodstvima i stručnjacima u elektranama čitav niz stručnih pitanja i problema vezanih za podizanje pouzdanosti, raspoloživosti, energetske efikasnosti tj. produktivnosti i konkurentske sposobnosti, da bi što spremnije ušle u otvorenu međunarodnu tržišnu konkurenciju, odnosno što bolje se uklopili u koncept održivog razvoja energetike. U tome, jedan od presudnih faktora je visok nivo stručnog znanja i efikasnosti rada svih stručnjaka koji su direktno ili indirektno vezani za tehnološki sistem proizvodnje električne energije. Sigurno je da očekivana razmena naučno-stručnih znanja i iskustava na ovoj Konferenciji može biti od velike pomoći.

Sagledavajući značaj i istraživačke prioritete, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u okviru programa Integralnih interdisciplinarnih istraživanja u oblasti Energetika i energetska efikasnost odnosno u okviru programa Tehnološkog razvoja, u oblasti: Energetika, rudarstvo i energetska efikasnost finansira veći broj projekata koji bi trebalo da stvore preduslove za unapređenje postojećih tehnologija i podizanje energetske efikasnosti  postrojenja tehnološkog sistema proizvodnje električne energije EPS-a. Konferencija je prilika za istraživače na ovim projektima da prikažu postignute rezultate i ukažu učesnicima skupa na potencijalne mogućnosti primene tih rezultata na većem broju postrojenja.

Postrojenja za proizvodnju električne energije su relativno stara i problemi produženja njihovog radnog veka, kapitalnog remonta, modernizacije, revitalizacije, podizanja snage, uvođenja novih tehnologija i izgradnja novih kapaciteta su aktuelna od 90-tih godina XX veka, a posebno od potpisivanja Ugovora ECSEE, jer su se stekle nove povoljne međunarodne okolnosti za intenzivniji rad i investiranje. Konferencija je prilika da se detaljnije razjasni aktuelna strategija i instrumenti za investiranje i razmene naučno–stručne informacije i iskustava iz oblasti revitalizacije/modernizacije, sa posebnim osvrtom na značajne pozitivne rezultate u revitalizaciji elektrana u JI Evropi poslednjih godina.

Relativno stara tehnička i tehnološka rešenja kod postrojenja za  proizvodnju električne energije zemalja Jugoistočne Evrope kao i nizak nivo eksploatacionog održavanja, uzrok su znatno višeg nivoa zagađenja okoline (zemljišta, vodenih tokova i vazduha) nego što je to slučaj kod savremenih postrojenja u razvijenim zemljama. S obzirom na prihvaćene EU norme, obaveze i ciljeve (definisane Ugovorom ECSEE i Kyoto protokolom) odnosno na aktuelnu potrebu što bržeg unapređenja postrojenja u ekološkom pogledu, posebna pažnja na Konfereneciji će biti posvećena putevima smanjenja zagađenja okoline i emisije čestica i direktnih/indirektnih gasova sa efektom staklene bašte pri radu svih postrojenja u tehnološkom sistemu proizvodnje električne energije.

Dr. Predrag Stefanović,
Predsednik Organizacionog Odbora

08.12.2014.

Информација о трибини Друштва термичара Србије

                                                  ДРУШТВО ТЕРМИЧАРА СРБИЈЕУ оквиру сталне трибине има задовољство да...

više

25.11.2014.

Predlog zaključaka okruglog stola Društva termičara Srbije

Poštovani,U prilogu ove vesti pronađite predlog zaključaka sa "Okruglog stola Društva termičara Srbije" održanog 29.oktobra 2014. godine na Zlatiboru u...

više

27.10.2014.

Male promene u programu rada ELEKTRANE 2014

ČETVRTAK / THURSDAY 30.10.2014.PREPODNEVNI PROGRAM / MORNING PROGRAM: PREDAVANJA  po sesijama/ SESSIONS LECTURES Sesija: Eksploatacioni problemi elektrana (paralelni rad - sala će...

više